Vyberte stránku

Náš Nadační fond je ve svém prvním, pilotním ročníku připraven finančně podpořit projekty dobrodružné výchovy v přírodě – zejména potom ty nejzajímavější a inovativní. Umožní také sdílení zkušeností z těchto projektů a poskytne tak inspiraci odborné komunitě a veřejnosti.

Dobrodružné granty NFDVP – propozice

O nás:
Posláním našeho nadačního fondu je podpora výchovy a rozvoje mladých lidí. V centru naší pozornosti a zájmu je odvaha, odolnost a odpovědnost. Tyto postoje a hodnoty chceme rozvíjet prostřednictvím dobrodružství v přírodě. Rozdělujeme finanční prostředky na podporu projektů v přírodě, ve kterých spatřujeme nevyužívaný potenciál dobrodružné výchovy.

Pro koho je grantový projekt určen:
Pro pedagogy volného času, hybatele a instruktory pobytu a výchovy v přírodě bez ohledu, zda své aktivity provozují v neziskové organizaci, státní instituci, oddíle či obdobné nekomerční organizaci.  

O jaký finanční příspěvek můžete žádat:
Od 5.000 do 50.000 Kč na jeden projekt. O přidělení příspěvku a jeho výši rozhoduje Nadační fond na základě přihlášek. Na příspěvek není právní nárok. Přihláška a příspěvek jsou vázány na akceptování níže uvedených podmínek účasti. 50% příspěvku je poskytnuto před zahájením projektu, zbývající část po předložení zprávy o jeho průběhu.

Podmínky účasti v grantovém projektu:

 • Účastnická skupina je ve věkovém rozpětí 15–26 let.
 • Projekt má specifikovány (výchovné) cíle a způsoby, jak jich dosáhnout, pracuje s možnými riziky a se způsoby jejich prevence. Pohyb a pobyt v přírodě respektuje zákonné požadavky i etické principy ochrany přírody.
 • Projekt se uskuteční v období od 15. června do 30. září 2023.
 • Žádost o příspěvek bude podaná nejpozději do 31. května 2023.
 • Žadatel vysloví souhlas se zveřejněním v seznamu žadatelů s uvedením kontaktních údajů, stručného popisu organizace a předkládaného projektu.
 • Žadatel se zaváže, že v případě finanční podpory vyhotoví stručnou zprávu o průběhu akce a využití finančních prostředků podle zadané osnovy. Informace o projektu i zpráva budou veřejně přístupné pro odbornou komunitu a veřejnost.
 • Žadatel se zaváže k vyúčtování přiděleného příspěvku Nadačnímu fondu.

 Harmonogram grantového projektu:

 • Vyhlášení výzvy 1. května
 • Uzávěrka přihlášek 31. května
 • Rozhodnutí o podpoře a vyrozumění o přidělení/nepřidělení podpory 10. června
 • Uzavření darovací smlouvy – co nejdříve, nejpozději do startu projektu
 • Zaslání 50% podpory – do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy
 • Zaslání zprávy o průběhu a fotodokumentace – do 30 dnů po skončení projektu
 • Zaslání doplatku – do 15 dnů po obdržení zprávy

Přihláška:
Níže uvedený odkaz vás přesměruje na dotazník google.  Vzhledem k napjatým termínům chceme proces maximálně automatizovat a proto prosím přetrpte trochu pedantské úředničiny. Nebudeme mít čas a energii dohledávat chybějící či nefunkční data a chybějící údaje nás povedou k vyřazení přihlášky. Odkaz zde nebo mailovou cestou dle osnovy, kterou najdete zde.

Co budeme chtít ve zprávě o průběhu akce a využití finančních prostředků:
Nepotřebujeme mnoho slov, potřebujeme rozumět podstatě Vašeho projektu, jeho průběhu v pozitivech i negativech a poučení pro další organizátory podobných aktivit. Osnovu zprávy naleznete zde.  

Kontakty:

duben 2023 

Jak rozumíme dobrodružné výchově v přírodě:

 • Příroda – Příroda je aktérem aktivity/programu – poskytuje prostředí a výzvy, na které účastníci reagují – je protivníkem, partnerem, nástrojem. Přírodu chráníme, minimalizujeme náš dopad na přírodu, pomáháme účastníkům přírodu poznat a pochopit.
 • Dobrodružství – Příroda je přirozeným prostředím pro dobrodružné programy a aktivity, které slouží k rozvoji osobnosti jejich účastníků. Programy pracují s řízeným rizikem (ať již vnímaným nebo skutečným). Díky dobrodružství dochází k aktivizaci účastníka, jeho učení a růstu.
 • Výchova – Dobrodružství, která mohou aktivity v přírodním prostředí i sama příroda nabídnout, jsou nástrojem pedagoga (vedoucího, instruktora, učitele…). Aktivity / program akce jsou cílené a pracují metodami zážitkové pedagogiky s pojmenovanými cíli výchovy a vyhodnocováním jejich dosažení. Výchovné aktivity s prvky dobrodružství jsou zaměřené na aktivní rozvoj jejich osobností – zejména na rozvoj odvahy, odolnosti a odpovědnosti.