Vyberte stránku

Po prvním ročníku grantového programu, do jehož letní části se přihlásilo 29 projektů (a 6 z nich bylo podpořeno. BLIŽŠÍ ZDE) vyhlašuje náš Nadační fond druhý ročník programu dobrodružných grantů: je připraven finančně podpořit nejzajímavější a inovativní projekty dobrodružné výchovy v přírodě. Umožní také zkušenosti z těchto projektů sdílet a poskytne tak inspiraci odborné komunitě a veřejnosti. Tak pojďte do toho!

Dobrodružné granty NFDVP – propozice

O nás:
Posláním našeho nadačního fondu je podpora výchovy a rozvoje mladých lidí. V centru naší pozornosti a zájmu je odvaha, odolnost a odpovědnost. Tyto postoje a hodnoty chceme rozvíjet prostřednictvím dobrodružství v přírodě. Rozdělujeme finanční prostředky na podporu projektů v přírodě, ve kterých spatřujeme nevyužívaný potenciál dobrodružné výchovy.

Pro koho je grantový program určen:
Pro pedagogy volného času, hybatele a instruktory pobytu a výchovy v přírodě bez ohledu, zda své aktivity provozují v neziskové organizaci, státní instituci, oddíle či obdobné nekomerční organizaci.

O jaký finanční příspěvek můžete žádat:
Od 5.000 do 50.000 Kč na jeden projekt. O přidělení příspěvku a jeho výši rozhoduje Nadační fond na základě přihlášek. Na příspěvek není právní nárok. Přihláška a příspěvek jsou vázány na akceptování níže uvedených podmínek účasti. 50% příspěvku je poskytnuto před zahájením projektu, zbývající část po předložení zprávy o jeho průběhu.

Podmínky účasti v grantovém programu:

 • Účastnická skupina je ve věkovém rozpětí 15–26 let.
 • Projekt má specifikovány (výchovné) cíle a způsoby, jak jich dosáhnout, pracuje s možnými riziky a se způsoby jejich prevence. Pohyb a pobyt v přírodě respektuje zákonné požadavky i etické principy ochrany přírody.
 • Projekt se uskuteční v období od 1. června do 30. září 2024.
 • Žádost o příspěvek bude podaná nejpozději do 30. dubna 2024.
 • Žadatel vysloví souhlas se zveřejněním v seznamu žadatelů s uvedením kontaktních údajů, stručného popisu organizace a předkládaného projektu.
 • Žadatel se zaváže, že v případě finanční podpory vyhotoví stručnou zprávu o průběhu akce a využití finančních prostředků podle zadané osnovy. Informace o projektu i zpráva budou veřejně přístupné pro odbornou komunitu a veřejnost.
 • Žadatel se zaváže k vyúčtování přiděleného příspěvku Nadačnímu fondu.

 Harmonogram grantového programu:

 • Vyhlášení výzvy 7. února
 • Uzávěrka přihlášek 30. dubna
 • Rozhodnutí o podpoře a vyrozumění o přidělení/nepřidělení podpory 10. května
 • Uzavření darovací smlouvy – nejpozději do 20. května
 • Zaslání 50% podpory – do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy, nejpozději do 31. května
 • Zaslání závěrečné zprávy o průběhu projektu a fotodokumentace – do 3 týdnů po skončení projektu, nejpozději do 21. října
 • Zaslání doplatku – do 10 dnů po obdržení závěrečné zprávy a kontrole její úplnosti

Přihláška:
Níže uvedený odkaz vás přesměruje na dotazník google. Prosím přetrpte trochu pedantské úředničiny. Nefunkční data a chybějící údaje nás povedou k vyřazení přihlášky. Odkaz zde nebo mailovou cestou dle osnovy, kterou najdete zde.

Co budeme chtít ve zprávě o průběhu akce a využití finančních prostředků:
Nepotřebujeme mnoho slov, potřebujeme rozumět podstatě Vašeho projektu, jeho průběhu v pozitivech i negativech a poučení pro další organizátory podobných aktivit. Osnovu zprávy naleznete zde.  

Kontakty:

leden 2024